Barion Pixel
Általános Szerződési Feltételek

Frissítve: 2022. 07. 03.

A dokumentum letöltése/nyomtatása

Bevezetés

Az ESZERZŐDÉS.HU általános szerződési feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) Wiredsign Zrt. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett ESZERZŐDÉS.HU weboldalon (https://eszerzodes.hu/, https://wiredsign.com) (a továbbiakban: ESZERZŐDÉS.HU vagy webhely) elérhető online szolgáltatások igénybevételének feltételeit és szabályait tartalmazza.

Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató webhelyének (https://eszerzodes.hu/, https://ssl.eszerzodes.hu, https://eszerződés.hu, https://e-szerződés.hu, https://wiredsign.com) és aldomainjeinek felhasználóira terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://eszerzodes.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek és letölthető az alábbi linkről: https://eszerzodes.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek.pdf

A jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés elektronikus formátumban iktatásra kerül, írásbeli szerződésnek minősül, az iktatott szerződés Szolgáltatónál elektronikus formában utóbb hozzáférhető.

A jelen ÁSZF több nyelven készült, és azokat az eszerzodes minden lefordított nyelven közzéteszi az internetes honlapján (www.eszerzodes.hu). A verziók közötti eltérés esetén a magyar nyelvű verzió az irányadó.

Szolgáltató magatartásin kódexnek nem vetette alá magát, jelen ÁSZF magatartási kódexre nem utal.

A webhelyen elektronikus szerződéskötést lehetővé tevő szolgáltatáscsomagok rendelhetők meg. A webhelyen megrendelhető csomagok lényeges jellemzőiről Felhasználó a megrendelést megelőzően a csomagok jellemzőit leíró oldalakon tájékozódhat.

A szerződéskötés és a jognyilatkozatok nyelve magyar, a szerződési feltételek magyar nyelven készültek.

A webhelyen leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek, a Felhasználó részéről fizetési kötelezettséget vonnak maguk után.

Szolgáltató a megrendelés megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül köteles visszaigazolni. Ha a visszaigazolás nem érkezik meg Felhasználóhoz 48 órán belül, akkor Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

Felhasználó a megrendelés elküldése előtt a megrendelés lépései során tájékoztatást kap a szolgáltatáscsomagokhoz való hozzáférés módjáról, valamint a lehetséges fizetési módokról.

A szerződési feltételeket és a jogszerű tájékoztatáshoz szükséges dokumentumokat Felhasználó a megrendelésének e-mail útján történő visszaigazolásához csatolt dokumentumként megkapja, a megrendelésének beérkezésekor aktuális tartalommal. Ezen felül a szerződési feltételeket Felhasználó a fent megjelölt link használatával menthető formátumban letöltheti és/vagy kinyomtathatja, valamint az aktuális állapotában mindig elérhető a webhelyen.

Jelen általános szerződési és felhasználói feltételekben említett időpontok, időintervallum megjelölések a közép európai idő szerint értendők.

A jelen szerződési feltételekben említett munkanapok, munkaszüneti- és ünnepnapok alatt a magyar munkanapokat, munkaszüneti- és ünnepnapokat kell érteni.

Szolgáltatói adatok

Szolgáltató neve: Wiredsign Zrt.
Szolgáltató székhelye: 2643 Diósjenő, Dózsa György út 28./b
A Szolgáltató elérhetősége, a Felhasználókkal való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@eszerzodes.hu
Szolgáltató postacíme: 2600 Vác, Deákvári fasor 35. fsz. 4.
Cégjegyzékszám: 1210001683 – vezetve a Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában
Adószáma: 29277261- 2- 12
Telefonszáma: +36 20 886 13 09

A tárhely-szolgáltató adatai

Gedeon Nyomdaipari és Szolgáltató Bt.
Cím: 2600 Vác, Zrínyi utca 9.
Tel.: (27) 501-655; (30) 949-2490
Fax: (27) 501-656
E-mail: info@hostcity.hu
Adószám: 29071522-2-13

Definíciók

 • Regisztrált tag: az ESZERZŐDÉS.HU honlapra meghívás útján ingyenesen regisztrált cselekvőképes természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet.
 • Előfizető: az ESZERZŐDÉS.HU honlapra regisztrált cselekvőképes természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki előfizetett a prémium funkciókat tartalmazó "teljes tagság"-ra.
 • Felhasználó: az Előfizető, a Regisztrált tag vagy bármely más személy, aki egyéb módon igénybe veszi a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalt függetlenül attól, hogy erről nyilatkozik vagy sem.
 • Elektronikusan szerződő felek: Azon felhasználók, akik egymással szerződést kötnek az ESZERZŐDÉS.HU rendszerének használatával.
 • eSzerződés: a Felhasználó által a Szolgáltató ESZERZŐDÉS.HU rendszerével létrehozott, és másik Felhasználóval megkötött szerződés.
 • Egyedi Szerződés: a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött jogviszony, melynek értelmében Felhasználó elismeri, hogy megismerte az ÁSZF tartalmát, és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az Egyedi Szerződés az ESZERZŐDÉS.HU oldalra való regisztrációval, továbbá a szolgáltatás aktiválásával egyidejűleg jön létre a felek között.
 • Audit: az Egyedi Szerződés létrejöttét megelőző ellenőrzés, melynek során Szolgáltató megbizonyosodik Felhasználó által megadott adatok valódiságáról.
 • Látogató: A weboldalon szabadon nézelődő személy. Jogosultsága kizárólag böngészésre korlátozódik.
 • Szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó közvetítő szolgáltató, aki jelen esetben: Wiredsign Zrt.
 • Szolgáltatás: a weboldalon keresztül a nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges tartalom és hozzáférés biztosítása a Felhasználó számára.
 • Szolgáltatási Díj: a szolgáltatás igénybevételének ellenértékeként megfizetendő mindenkori aktuális díjszabás szerinti összeg.
 • Digitálisan rögzített aláírás: Saját kezű aláírás, melyet digitálisan rögzítenek valamilyen formában. Például mobiltelefonok kapacitív kijelzőjén keresztül aláírt, vagy papír alapon aláírt aláírás digitalizálása (fénykép, scanner...). Ennek egyik gyakorlati formája a futárszolgáltatok átvételt rögzítő eszközei.
 • Elektronikus aláírás: Míg a papír alapú dokumentumok esetén a dokumentum hitelességét a rajta szereplő kézzel írott aláírás biztosítja, az elektronikus dokumentumokat elektronikus aláírással hitelesíthetjük. Az elektronikus aláírás nem a beszkennelt kézzel írott aláírást jelenti, hanem a kódolás egy speciális változata. Ha egy dokumentumot elektronikusan írunk alá, akkor olyan módon kódoljuk, hogy a létrejött kódolt dokumentum hitelességét annak szerkezete biztosítja. Az elektronikus aláírás hitelességét jogszabály is elismeri.
 • eIDAS: Az elektronikus azonosítási és bizalmi szolgáltatásokról szóló rendelet (910/2014/EU. sz. eIDAS rendelet) egy rendeletbe foglalt szabványosítási előírás, amely minden EU tagországra vonatkozik, mely alapján minden elektronikus aláírásfajta jogérvényes és hatóságilag alkalmazható.
 • Elektronikus időbélyeg: Az időbélyeg egy digitális adatállomány illetve dokumentum pontos és hiteles keletkezési idejét bizonyító kódsorozat.

1. Általános szerződési feltételek alapvetése és hatálya

1.1. Általános Szerződési Feltételek jogszabályi háttere

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Eker. tv.) törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a Felhasználókra külön kikötés nélkül is irányadók.

Jelen ÁSZF határozza meg a Szolgáltatás igénybevételének általános jogi és kereskedelmi feltételeit.

Legfontosabb vonatkozó jogszabályok:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR),
 • az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendelete (2014. július 23.) a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: eIDAS Rendelet),
 • 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.),
 • 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól (a továbbiakban: Eüvhr.),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
 • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény,
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,
 • a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet.

1.2. Általános Szerződési Feltételek hatálya

Időbeli hatály: A jelen szerződési feltételek a webhelyen történő elhelyezéstől hatályosak, és határozatlan időre szólnak.

Felhasználók a weboldal használatával elismerik, hogy megismerték és megértették az ÁSZF-ben valamint az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, továbbá tudomásul veszik, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Személyi hatály: Az ÁSZF személyi hatálya kiterjed Szolgáltatóra, valamint a Szolgáltatóval bármely, a jelen ÁSZF-ben szabályozott Szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan jogviszonyba kerülő, csatlakozó szervezetre (a továbbiakban: Igénybe vevő), valamint a Szolgáltatást ügyfélként használó gazdálkodó szervezetre, valamint a Szolgáltatást használó természetes személy ügyfélre és gazdálkodó szervezet ügyintézőjére (a továbbiakban: Felhasználó).

Az Európai Unióban székhellyel rendelkező vállalkozások illetve természetes személyek közötti szerződéses jogviszonyokra az Európai Parlament és a Tanács a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló 593/2008/EK rendelete vonatkozik. Eszerint a feleknek jogukban áll a szerződés megkötésekor szabadon megválasztani, hogy mely jogot kívánják alkalmazni a szerződéses viszonyukra. A Felek a jelen ÁSZF-el elfogadják, hogy a magyar jogot és a magyar nyelvű ÁSZF-et ismerik el a jogválasztással.

Az ÁSZF módosítása és a módosítás hatálybalépése: A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi, és erre a Felhasználó figyelmét felhívja.

Az Egyedi Szerződésekre a szolgáltatás megrendelésekor hatályos ÁSZF feltételei vonatkoznak.

A folyamatban lévő Egyedi Szerződésekre vonatkozóan a módosított ÁSZF rendelkezései akkor lépnek hatályba, ha a Felhasználó a módosított feltételeket elfogadja. A módosítást követő első belépéskor Szolgáltató felajánlja a módosított ÁSZF elolvasását Felhasználónak, és kéri annak elfogadását.

Fogyasztónak nem minősülő Felhasználó a jelen szerződési feltételek elfogadásával elfogadja, hogy Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szerződési feltételeket további következmények nélkül. A módosított rendelkezések a vele történt közléssel lépnek hatályba.

Fogyasztónak minősülő Felhasználó felé a folyamatban lévő Egyedi Szerződésekre vonatkozóan a módosított ÁSZF rendelkezései akkor lépnek hatályba, ha a Felhasználó a módosított feltételeket elfogadja. Amennyiben a fogyasztónak minősülő Felhasználó nem fogadja el a módosított feltételeket, akkor az Egyedi Szerződés megszűnik és a Felek az addig teljesített szolgáltatások arányában elszámolnak egymással.

1.3. Általános Szerződési Feltételek megismerése

A Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak – az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

1.4. Kapcsolatfelvétel

Amennyiben a Felhasználónknak a jelen ÁSZF rendelkezéseivel vagy a weboldal használatával, működésével kapcsolatban kérdése merül fel, kérjük, írja meg az info@eszerzodes.hu email címre. Kérdésére a Szolgáltató 8 munkanapon belül válaszol! Köszönjük!

2. Az Egyedi Szerződés létrejötte, a Felhasználók jogai és kötelezettségei

2.1. Felhasználó számára a Szolgáltató önálló felhasználói fiókot hoz létre, amelyet a Felhasználó által megadott személyes adatok segítségével azonosítanak.

2.2. A Felhasználó az ESZERZŐDÉS.HU szolgáltatásainak igénybevételére jogosító Egyedi Szerződést az elektronikus regisztrációs űrlap kitöltésével elektronikus úton, magyar nyelven köti meg. A szolgáltatás igénybevételének előfeltétele a regisztráció, az annak nyomán létrehozott felhasználói fiókkal válik lehetővé a Felhasználó számára a szolgáltatáshoz való egyedi hozzáférés biztosítása. Az Egyedi Szerződés attól a naptól kezdve jön létre, amikor a Felhasználó az elektronikus regisztrációs űrlapot hiánytalanul kitöltötte, és az ÁSZF rendelkezéseit elfogadta, a Szolgáltató pedig a szolgáltatást aktiválta.

A szolgáltató a létrejövő elektronikus szerződéseket pdf formátumban állítja elő, elektronikus aláírásával és időbélyeggel látja el (minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú aláírás). Az ily módon előállított elektronikus szerződéseket díjmentesen tárolja és azok bármikor ingyenesen letölthetőek a felhasználó fiókjából. Ahogy a papír alapú aláírás bíróság előtt felhasználható bizonyíték, az elektronikus aláírás is az.

A regisztráció végrehajtásával Felhasználó az "Árak" menüpontra kattintva megjelenő "Árak és csomagok" oldalon megjelölt csomagok közül az "Ingyenes" csomagban foglalt, és ott olvasható leírásban ismertetett felhasználásre szerez jogosultságot, ellentételezés nélkül.

A további funkciók igénybevételéhez előfizetés szükséges. Előfizetés végrehajtásával a Felhasználó nagyobb terjedelmű használatra, további funkciókra szerez jogot a szolgáltatási díj ellenében. A megfelelő csomag kiválasztását ugyanezen az oldalon teheti meg. A csomag tartalmát, a megvásárlásával megszerezhető funkciókat, a felhasználási jog terjedelmét az adott csomagnál olvasható leírás ismerteti. A kiválasztott csomagra vonatkozó előfizetés a csomag leírása alatt található "Előfizetés" gombra kattintva indítható el.

2.3. A megrendelés leadása és visszaigazolása, az előfizetéses Egyedi Szerződés (a továbbiakban: előfizetés) létrejötte

2.3.1. Felhasználó a megrendelését online, a webhelyen adhatja le, az alábbiak szerint.

2.3.2. A Felhasználó a kiválasztott szolgáltatáscsomagtól függően, szolgáltatáscsomag adatlapján található "Előfizetés" feliratú gombra kattintással indíthatja el a megrendelési folyamatot.

2.3.3. A szolgáltatáscsomag díját Felhasználó egy évre egy összegben, vagy havonta, havidíj formájában fizetheti ki. A szándékától függően a "12 hónap | Éves", illetve a "Havi díjas előfizetés" feliratok melletti checkbox bejelölésével választhat a fizetési ütemezések között.

2.3.4. Éves előfizetés esetén lehetőség van a megrendelés folyamatában kedvezményre jogosító kupon beváltására, ezáltal kedvezmény igénybevételére a "Amennyiben rendelkezik kuponkóddal, azt itt tudja aktiválni" felirat felett lévő mezőbe a megfelelő kód beírásával, végül az "Aktiválom" feliratú gombra kattintással. A Szolgáltató időszakos, eseti kampányok során biztosíthat kedvezményre jogosító kupont a Felhasználónak, minden ilyen esetben az adott kampányban kerülnek ismertetésre a kuponhoz való hozzájutás és felhasználásának feltételei. Az egyes kampányok esetén a Szolgáltató külön kommunikáció útján is tájékoztatást ad a kedvezményre jogosító kuponok beváltási lehetőségeiről.

2.3.5. Ezt követően a fizetési mód kiválasztása, majd a számlázási cím megadása szükséges. Havidíjas fizetési mód választása esetén csak bankkártyával történő és havonta megújuló fizetés választása lehetséges.

FIGYELEM! Adószámmal rendelkező adóalanyként (pl. gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó, őstermelő stb.) történő előfizetés esetén a cégnév/név, adószám és számlázási cím megadása kötelező. Az adatok helyességéért, a valós adatok megadásáért pedig az előfizető adóalany nevében eljáró személy tartozik felelősséggel.

2.3.6. Felhasználó a megvásárolt szolgáltatáscsomagról magasabb kategóriájú szolgáltatáscsomagra válthat, mely esetben a megvásárolni kívánt és a korábban megvásárolt szolgáltatáscsomag árának különbségét kell megfizetnie. Szolgáltatáscsomag váltást a felhasználói fiókba történő bejelentkezést követően a személyes menőjében az előfizetés lejártát jelző feliratra kattintva megjelenő oldalon kezdeményezheti, a szolgáltatáscsomag kiválasztásával. Ezt követően a megrendelési folyamat jelen fejezet szerinti végrehajtásával adhatja le megrendelését.

2.3.7. Az előfizetéssel rendelkező Felhasználó további kiegészítő szolgáltatáscsomagokat, illetve időbélyegcsomagokat vásárolhat. A vásárlás menetére, illetve az annak során betartandó szabályokra szintén a jelen fejezet rendelkezései vonatkoznak.

2.3.8. Szolgáltatáscsomagtól függően a csomag elnevezése, illetve előfizetési időszakának megjelölése mellett a csomag fogyasztói ára, valamint a fizetendő esetleges egyéb költségek bruttó összege; tehát a Felhasználó által fizetendő összes költség, illetve havi díjas előfizetés választása esetén a havi díj összege, valamint a díjfizetéssel kapcsolatos további információk láthatók.

2.3.9. Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

A hiányos vagy nyilvánvalóan hibás adatok bevitelekor a megrendelés folyamatában figyelmeztető üzenet jelenik meg.

A felhasználói fiókkal rendelkező Felhasználó a személyes adatait a megrendelés folyamatában a megrendelésre vonatkozóan módosíthatja. A regisztrációs adatait a felhasználói fiókjába történő belépést követően a "Profilom" feliratú gombra kattintással megjelenő személyes profiljának oldalán van lehetősége módosítani.

A megrendelés adatai, paraméterei bármikor ellenőrizhetők, változtathatók, vagy akár törölhetők a megrendelés elküldéséig, az adatok módosításával, újabb bevitelével az ÁSZF jelen fejezetének eddigi pontjaiban írtak szerint.

Felhasználó a megrendelés fenti adatainak ellenőrzését és az esetleges adatbeviteli hibák javítását követően, a jelen ÁSZF elfogadására vonatkozó nyilatkozat bejelölésével és az "Előfizetés megrendelése" feliratú gombra kattintással adhatja le érvényesen megrendelését. Bankkártyás online fizetés esetén ezt követően a Szolgáltató átirányít az online fizetési szolgáltató felületére, ahol a Felhasználó teljesítheti a fizetést.

2.3.10. Szolgáltató a megrendelés beérkezését követően azt automatikus e-mail útján haladéktalanul visszaigazolja Felhasználónak, az általa megadott e-mail címére. A visszaigazolás tartalmazza a Felhasználó által fizetendő, illetve online fizetés esetén a fizetett teljes összeget. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A visszaigazolás akkor tekintendő a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik (tehát az e-mail fiókjába történő beérkezéssel).

2.3.11. A Szolgáltató a szolgáltatási díj – éves díj esetén annak, havi díj esetén az első havidíjnak a – bankszámlájára való beérkezését követő 24 órán belül biztosítja Felhasználó számára a megvásárolt szolgáltatást. Az erről szóló értesítés Felhasználóhoz történő megérkezésével jön létre a digitális szolgáltatás megvásárlására vonatkozó szerződés.

2.3.12. Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét a megrendelés visszaigazolásának ellenőrzésére. Ha a visszaigazolás tartalma a megrendelés tartalmától eltér, és az eltérést a megrendelő Felhasználó a visszaigazolás kézhezvételét követő 24 órán belül nem kifogásolja, illetve, ha a visszaigazolás kézhezvételét követően fizetést teljesít, akkor a szerződésre a visszaigazolás tartalma az irányadó (ide nem értve a hibás árfeltüntetésre vonatkozó rendelkezéseket). Az eltérő tartalmú visszaigazolás Szolgáltató felé történő jelzését követően Szolgáltató a jelzést megvizsgálja, indokolt esetben korrigálja a megrendelést.

2.3.13. Előfizetés esetén a Felhasználónak lehetősége van az előfizetés lemondására, a felhasználói fiókjába történő belépést követően a személyes menüjében a "Rendeléseim" menüpont alatt megjelenő oldalon, vagy kezdeményezheti a előfizetés lemondását a Szolgáltatónak küldött, erre vonatkozó e-mail üzenet útján. Az előfizetés lemondása mindig a folyó előfizetett időszak végére szól.

2.4. A Felhasználó megrendelését követően küldött, a felhasználói fiók törlésére vonatkozó kérelme esetén a Szolgáltató tájékoztató üzenet küld a Felhasználó e-mail címére arról, hogy a digitális szolgáltatáshoz való hozzáférésének feltétele a felhasználói fiók megléte, ezért a Felhasználó kérelme a szerződés rendes felmondásának minősül, mely a folyó előfizetett időszak végére érvényes.

Amennyiben a Felhasználó ennek ellenére kéri a felhasználói fiókjának törlését, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni a Felhasználó által a szolgáltatáscsomagért fizetett összeget, függetlenül attól, hogy a folyó előfizetett időszakból még mennyi van hátra.

A felhasználói fiók törlésével megszűnik Felhasználó hozzáférési joga az általa megrendelt szolgáltatáscsomaghoz.

2.5. Ha Felhasználó a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatainak törlését a teljesítés (egyedi hozzáférés biztosítása) előtt kéri, vagy azok ilyen célú felhasználása ellen tiltakozik, abban az esetben Szolgáltató nyilatkoztatja a megrendeléstől való elállási szándékáról.

2.6. A megrendelés utólagos korrigálása

Amennyiben Felhasználó változtatni szeretne a már leadott megrendelésén, vagy helytelen adatokat adott meg, azt mielőbb jeleznie kell az ügyfélszolgálati elérhetőségeken. Fontos, hogy ezt haladéktalanul tegye meg, hogy a teljesítés megkezdése előtt Szolgáltató korrigálhassa a megrendelést.

A megrendelés korrigálása esetén Szolgáltató a megrendelésről új visszaigazolást küld a módosított tartalommal, melynek értelmében a módosításnak megfelelően jön létre, illetve – a már korábban elfogadott hibás megrendelés esetén – módosul az előfizetéses szerződés.

Szolgáltató utólagos korrigálás esetén eljárhat úgy is, hogy törli a Felhasználó hibásan leadott megrendelését, és új megrendelés leadását kéri. Erről külön egyeztet az érintett Felhasználóval.

2.7. A szolgáltatások aktiválásáról, azaz az Egyedi Szerződés létrejöttéről a Szolgáltató elektronikus levelet küld a Felhasználó részére. A levélhez pdf formában csatolja az elkészült és hiteles elektronikus szerződést.

2.8. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az elektronikus regisztrációs űrlapon valótlan adatokat adott meg, vagy nem a saját adatait adta meg, az Egyedi Szerződés érvénytelen. Érvénytelenség esetén az igénybe vett szolgáltatások díját Felhasználó köteles megfizetni Szolgáltatónak, és a már befizetett összeget a Szolgáltató nem téríti vissza. Amennyiben harmadik félnek kára származik abból, hogy a Felhasználó a regisztráció során valótlan adatokat adott meg, Felhasználó köteles viselni ennek mindent következményét, Szolgáltató minden és bármely ezzel kapcsolatos felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékig kizárja.

2.9. A Regisztrált tagokat az alábbi jogok illetik meg a weboldalon történő regisztrációt követően:

2.9.1. Szerződéses ajánlatok elfogadása, visszautasítása.

2.9.2. Korlátlan számú szerződés aláírása, amennyiben meghívás útján szerződési ajánlat érkezik.

2.9.3. Korlátlan lehetőség aláírt szerződések tárolására, keresésére, letöltésére.

2.9.4. Korlátlan hozzáférés a szerződésminták tárához.

2.10. Az Előfizetőket az előfizetés időtartama alatt a Regisztrált tagokat megillető fenti 2.5 és 2.6 pont szerinti jogokon felül korlátlanul megilletik az alábbi jogok is:

2.10.1. Szerződések létrehozása és személyek szerződéskötésre való meghívása az adott díjcsomag szerinti mértékben.

2.10.2. Sablonszerződések létrehozása.

2.10.3. Rendszersablonokhoz való hozzáférés.

2.11. A felhasználói fiók törlésével a jelen ÁSZF-ben szabályozott jogviszony a Felhasználó és a Szolgáltató között megszűnik. Az ÁSZF webhely megtekintésére vonatkozó feltételei továbbra is érvényesek a Felhasználók felé.

2.12. Egy Felhasználó csak egyetlen felhasználói fiókkal rendelkezhet, feltéve, hogy a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött egyedi megállapodás ettől eltérően nem rendelkezik. Ha egy Felhasználó bizonyíthatóan csalást követ el (például több e-mail címmel is megpróbál regisztrálni) akkor Szolgáltató felszólítja szabályellenes cselekvése befejezésére, amit ha Felhasználó 11 napon belül nem fejez be, akkor az adott felhasználói fiókot a Szolgáltató törölheti. Ilyen szerződésszegés miatt történő fióktörlés esetén a Felhasználó által befizetett díj ellenében esetlegesen még hátralévő, de a szerződésszegés miatt már le nem szolgáltatott időszakra eső díjrészt Szolgáltató nem köteles visszafizetni.

2.13. A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó részére jelen ÁSZF rendelkezései szerint biztosítja Szolgáltatásait, amennyiben a Felhasználó a szolgáltatások igénybevételének feltételeit teljesíti a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően.

2.14. A szolgáltatások aktiválásához a díjhoz kötött szolgáltatások esetén a díjnak a Szolgáltatóhoz történő beérkezése szükséges. A Szolgáltató vállalja, hogy az előfizetési díj beérkezését követően szolgáltatása a Felhasználó részére 24 órán belül elérhető és működőképes.

2.15. Az Előfizető a térítés köteles szolgáltatásokért a Szolgáltatónak a mindenkori aktuális díjszabásában foglalt Szolgáltatási Díjat köteles megfizetni. A Szolgáltatási Díj minden esetben előre fizetendő.

2.16. A díjfizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor azt a Szolgáltató pénzforgalmi számláján hiánytalanul jóváírják. A teljesítés további feltétele, hogy a díjfizető azonos legyen a Szolgáltató által kiállított számlán szereplő vevővel.

Társfiók létrehozása: Felhasználó a fiókjába belépve a személyes menüjében a "Fiók hozzáférések" menüpontra kattintva megnyíló oldalon további személynek hozhat létre társfiók címén hozzáférést az általa használt fiókhoz és abban elérhető szolgáltatásokhoz. Felhasználó jogosultsága és felelőssége a kiosztott társfiókban elérhető szolgáltatások, jogosultságok körének meghatározása. Szolgáltató nem felelős a Felhasználó által létrehozott társiókkal, a hozzá tartozó jogosultságokkal, hozzáférés terjedelmével összefüggő hibák, károk, illetéktelen hozzáférések bekövetkezéséért. Felhasználó köteles mindezt szem előtt tartva, megfontoltan létrehozni a társfiókokat, illetve köteles azok használatát, azokhoz kapcsolódó hozzáférési jogok terjedelmét rendszeresen felülvizsgálni.

3. Felelősség

Az eSzerződések hitelesítése: A szolgáltató a szolgáltatása nyújtása során az Ügyfelek által létrehozott szerződésekre az Ügyfelek nevében eljárva minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírást és időbélyegzőt helyez el.

Amennyiben az Ügyfelek jogszabályból fakadó érdekei érvényesítése vagy kötelezettségei teljesítése, illetve jogos érdekeinek érvényesítése megkívánja, az elektronikus úton előállított eSzerződésekre vonatkozóan bizonyítani tudják, hogy a megkötött szerződés tartalma a létrehozás óta nem változott.

Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (1) szerint hiteles az elektronikus dokumentum, amely teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül és – ha jogszabály így rendelkezik – időbélyegzővel látták el.

Az Ügyfeleknek ne kelljen vizsgálnia az adott elektronikus szerződés hitelességét, a Szolgáltató úgy rendelkezik, hogy időbélyeggel látja le az eSzerződéseket.

A szolgáltatás nyújtása során az Ügyfelek által létrehozott és megkötött szerződéseken az Ügyfelek nevében eljárva minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírást és időbélyegzőt helyez el a Szolgáltató (e-Szignó - Microsec).

A szerződésekre a jelen pont szerint rákerülő minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás és időbélyegző azt tanúsítja, hogy a dokumentum adattartalmában a hitelesítés pillanatától kezdve változás nem történt.

Így az elektronikus úton előállított szerződés – bár papír alapon sosem létezett – képes joghatások kiváltására, ha az Ügyfél igénybe veszi Szolgáltató jelen pont szerinti szolgáltatását, és a Szolgáltatóval korábban megkötött Egyedi Szerződéssel létrehozott általános megbízási jogviszony alapján az eSzerződés megkötésével esetileg megbízza Szolgáltatót, hogy nevében az elektronikus úton előállított elektronikus szerződést hitelesítse.

A Pp. 325. § (1) bekezdés f) pontja szerint teljes bizonyító erejű a magánokirat, ha az elektronikus okiraton az aláíró a minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírását vagy bélyegzőjét helyezte el, és – amennyiben jogszabály úgy rendelkezik – azon időbélyegzőt helyez el.

3.1. Az ESZERZŐDÉS.HU működtetése során, a rendszer használatával a Felhasználók által egymás között megkötött szerződések tekintetében Szolgáltató közvetítő szolgáltatóként, az Ekrtv. rendelkezései szerint jár el. Ennek megfelelően a Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal az ESZERZŐDÉS.HU használatával elkészített szerződések által létrehozott jogviszonyok, vagy ezekkel összefüggésbe hozható további jogviszonyok létrejöttével, vagy létrejöttének elmaradásával kapcsolatban, továbbá a jogviszonyok hibás teljesítésével, nem teljesítésével, megszűnésével vagy jogellenességével kapcsolatban, Szolgáltató minden és bármely ezzel kapcsolatos felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékig kizárja.

3.2. Szolgáltató az ESZERZŐDÉS.HU rendszerébe bevitt adatok rendelkezésre állását a Felhasználó által végzett adatbevitelnek és adattörlésnek megfelelően szavatolja. Ezen kívül a kezelt adatok Felhasználó magatartásával összefüggő elvesztéséért vagy sérüléséért, eltulajdonításáért nem vállal felelősséget.

3.3. Szolgáltató nem végez elektronikus aláírást, nem állít ki elektronikus aláírást. A szolgáltatás nyújtása során az Ügyfelek által létrehozott és megkötött szerződéseken az Ügyfelek nevében elhelyezett (e-Szignó - Microsec) elektronikus aláírás és időbélyegző létrehozása során közvetítő szolgáltatóként jár el.

3.4. Szolgáltató elkötelezett a szolgáltatások minőségének legmagasabb szinten tartása irányában.

Szolgáltató nem felelős a létrehozott szerződések, illetve az általa nyújtott szolgáltatás olyan hibájáért, ami a Felhasználó magatartásához, aktivitásához köthető okra vezethető vissza. Ilyen például, de nem kizárólagosan a Felhasználó részéről hibás adatállomány feltöltése, helytelen, illetve Szolgáltató útmutatóival ellentétesen alkalmazott felhasználói beállítások alkalmazása, hibás adatok bevitele Felhasználó által. Ide tartozik a Felhasználó által feltöltött adatállomány Szolgáltató rendszere általi helyes felismerése, értelmezése és átvétele, mivel az adatok átvételének helyessége az elérhető technológiai megoldásokra tekintettel nem garantálható. Felhasználó mindezzel összefüggésben köteles utólag is ellenőrizni az általa bevitt, illetve felöltött adatok, adatállományok helyességét, valamint a felhasználói beállítások megfelelőségét. Az ellenőrzést a létrehozott szerződések véglegesítése előtt, majd azt követően is köteles elvégezni, tekintettel arra, hogy a létrehozott dokumentumok jogviszonyokat hoznak létre és azok feltételeit határozzák meg. Amennyiben Felhasználó a már létrehozott, véglegesített szerződésekben hibát észlel az utólagos ellenőrzése során, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltató felé, aki a technikai lehetőségeken belül mindent megtesz a hiba korrigálása érdekében.

Szolgáltató által díj ellenében nyújtott szolgáltatás a szerződések hiteles elektronikus dokumentum formájában történő létrehozására és a benne szereplő felek közötti, aláírás céljából történő továbbítására terjed ki, az összes fél általi aláírásig bezárólag. A létrehozott szerződés ezt követő tárolását Szolgáltató már nyújtja az előfizetés ellenében, arra ingyenesen biztosít alternatív lehetőséget a Felhasználó számára. Felhasználónak azonban a létrehozott szerződéses dokumentumokat kötelessége a minden benne szereplő fél általi aláírást követően letölteni és saját tárhelyén eltárolni. A létrehozást, aláírásokat követően minden érintett fél e-mail útján megkapja a létrejött szerződést elektronikus dokumentum formájában. Felhasználónak lehetősége van olyan beállításra, miszerint a rendszer automatikusan nem küldi ki az ilyen szerződéseket, ez azonban Felhasználó felelősségi körébe tartozik. Ezen felül Felhasználó a létrehozott szerződéseket ilyen esetben is letöltheti, és köteles is letölteni a felhasználói fiókjából haladéktalanul. Minderre tekintettel Szolgáltató nem vállal felelősséget a már létrehozott, és minden fél aláírt szerződések további tárolásáért, a továbbtárolás során bekövetkező esetleges adatvesztésekért, hibákért.

Szolgáltató nem felelős az érdekkörén kívül eső külső szolgáltatóknál előforduló okokra visszavezethető hibákért (pl. internetszolgáltatás kiesése).

Szolgáltató kizárja felelősségét a szükséges frissítések elvégzésével összefüggésben előforduló leállásokra, szolgáltatás-kiesésekre visszavezethető hibák miatt. Szolgáltató minden észszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a frissítések ne okozzanak kiesést vagy leállást, illetve minden előre látható esetben kellő időben értesíti a felhasználókat a várható frissítés időpontjáról. Felhasználó köteles figyelembe venni az értesítések tartalmát, és ennek megfelelően elkerülni az érintett időszakban a rendszer használatát, vagy a fenti kockázatok tudomásul vétele mellett használni azt az érintett időszakban.

3.5. Szolgáltató nem fejt ki jogi tevékenységet, az ESZERZŐDÉS.HU használatával megkötött szerződéseket - sem jogi, sem egyéb szempontból - nem vizsgálja felül, nem ellenőrzi, azok felett nem ítélkezik, csupán a Felhasználók részére nyújt információs társadalommal összefüggő szolgáltatást a szerződéses dokumentumok létrehozásához, valamint a szerződések elektronikus úton történő megkötésére alkalmas elektronikus felületet. Szolgáltató a felhasználók által létrehozott szerződések tartalmáért nem felel, csak a létrehozott dokumentum hitelességének tanúsításában működik közre. A szerződések tartalmát Szolgáltató nem határozza meg, nem vizsgálja felül semmilyen szempontból. A Szolgáltató által ajánlott szerződés-iratminták célja kizárólag bizonyos szerződéstípusok létrehozásánál a tartalmuk meghatározásához történő általános mintaadás, az egyedi szerződéses tartalom létrehozásának megkönnyítése, minden esetben a Felhasználó feladata és felelőssége meghatározni a szerződés tartalmát.

3.6. Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan szerződéskötésért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel a Felhasználó köteles gondoskodni jelszava megfelelő titokban tartásáról, védelméről. A Szolgáltató kizárja felelősségét az olyan kárért, amely amiatt keletkezett, hogy a Felhasználó jelszava illetéktelen személyek birtokába jutott, az ebből eredő felelősség csakis a Felhasználót terheli.

3.7. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás kizárólag az Európai Unió területére irányul.

3.8. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználók magatartásáért, a köztük létrejövő jogviszonyok tartalmáért, a Felhasználók szerződésszerű teljesítéséért, a Felhasználók zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, illetve bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó jogsértéseket is. A szerződések tartalmáért, az abban fellelhető információk valódiságáért kizárólag a Felhasználó felel. A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon vagyoni és nem vagyoni károkért és hátrányokért, elmaradt hasznokért, amelyek az ESZERZŐDÉS.HU használatával összefüggésben a Felhasználók tevékenységéből származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is.

3.9. Amennyiben a Felhasználó ESZERZŐDÉS.HU használatával megvalósuló tevékenységével kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és felelősséget viseli, továbbá vállalja, hogy mindent megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban az ESZERZŐDÉS.HU jó hírnevének megóvása érdekében, valamint megtéríti a Szolgáltatónak a jogsértéséből eredő vagyoni és nem vagyoni károkat.

3.10. Szolgáltató a jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatásainak, valamint a honlapnak a működésére egy évre levetítve 99%-os rendelkezésre állást vállal. E kötelezettség alól kivételt képeznek a más szolgáltató által biztosított hozzáférési és egyéb üzemeltetési feladatok.

A Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más szolgáltató közreműködésének következtében fellépő üzemzavarokért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

3.11. A Szolgáltatót minden esetben kizárólag a megrendelt Szolgáltatás ellenértékének mértékéig terheli kártérítési felelősség, ide nem értve a Szolgáltató hibás teljesítése miatt fogyasztónak minősülő Felhasználónál bekövetkező károkat.

3.12. A Szolgáltató nem avatkozik bele a Felhasználók közötti jogvitákba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti a Szolgáltatót mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

3.13. A Felhasználó köteles a szolgáltatás igénybevételéhez, díjfizetéshez kapcsolódó, illetve az audit során megadott adatait azok megváltozása esetén 5 (öt) munkanapon belül a Szolgáltató felé bejelenteni, felhasználói fiókjában feltüntetett adatait megváltoztatni. A Felhasználó az adatváltozás bejelentésének elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése esetén az ezzel okozott károkat köteles megtéríteni. A Szolgáltató a Felhasználó által adatváltozás bejelentésének elmulasztásával, vagy késedelmes teljesítésével okozott károkért nem vállal felelősséget. Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése esetén nem vállalja a Szolgáltatás folyamatos biztosítását.

3.14. A szolgáltatás eléréséhez szükséges Internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardver és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása a Felhasználó kötelessége. Szolgáltató a szolgáltatás használatához minden szükséges információt megad Felhasználónak a webhely felületén, különös tekintettel a "Tudásbázis" menüpontban foglaltakra.

3.15. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jogszerűtlen, illetve a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző használat esetén azonnali hatállyal felmondja a Felhasználóval kötött Egyedi Szerződést, és törölje a szabálytalan tevékenységet folytató Felhasználó fiókját.

3.16. A Szolgáltató ellenőrzési jogköre nem mentesíti a Felhasználót a jogszerűtlen használat miatt felmerülő jogsértésért való felelősség alól, amelyet harmadik személyekkel szemben is kizárólag a Felhasználó visel. A Felhasználó teljes körűen köteles helytállni a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért, amelyet harmadik személy a Felhasználó tevékenységével összefüggésben a Szolgáltatóval szemben érvényesít.

3.17. Ha a Felhasználó tevékenysége jogsértő, úgy a Szolgáltató az Ekrtv. alapján jár el, és a jogsértő tartalmat eltávolíthatja, ha a jogosulttól erre megfelelő értesítést kap. A Szolgáltató a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

3.18. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldal tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával – a Felhasználók előzetesen tájékoztatását követően – megszüntesse.

4. Audit - A Felhasználók ellenőrzése

4.1. A Szolgáltató a Felhasználók felé auditálási kérelemmel fordulhat, azaz adatellenőrizés céljából bekérheti azonosító adataikat. Szolgáltató ilyen irányú kérésének Felhasználó köteles eleget tenni. Ebben az auditban a Felhasználók hivatalos okmányokkal igazolják a személyes, illetve céges adataik valódiságát.

4.2. Amennyiben a Felhasználó nem tesz eleget a kérelemnek, a Szolgáltató azonnali hatállyal megszüntetheti a szolgáltatás használatát.

5. Visszajelzések – a Felhasználók értékelése

5.1. A szerződések tartalma privát, azokat bizalmasan kezeli az ESZERZŐDÉS.HU rendszere, azonban a Felhasználók visszajelzést adhatnak egymásról, melyeket a Szolgáltató megjelenít a Felhasználók nyilvános profilján, így minden olyan Felhasználó számára megismerhetővé válnak, aki szerződéskötésre készül az értékelt Felhasználóval. Az értékelések a későbbiekben nem módosíthatóak. A Felhasználó véleményét annak tudatában köteles kialakítani, hogy a mások jó hírét megalapozatlanul sértő, becsmérlő visszajelzésekért a Felhasználó a polgári jog és büntetőjog rendelkezései szerint felelősséggel tartozik. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a mások által a Felhasználóról adott visszajelzések tartalmáért.

5.2. A Felhasználók visszajelzéseiket a létrejött szerződésekhez kapcsolhatják. Ezt kategorizáltan tehetik meg az alábbi kategóriák egyikének kiválasztásával:

 1. Szerződés problémás volt
 2. Késés volt a fizetésben vagy a szolgáltatásban,
 3. Semleges volt a Felhasználó,
 4. Korrekt volt a Felhasználó.

6. A Felhasználók egymás közötti szerződéskötése

6.1. A Felhasználók között a szerződés a felek kölcsönös egyetértésével és egybehangzó akaratnyilatkozatával jön létre, amelyből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére. A felek kölcsönös egyetértésüket, egybehangzó akaratnyilatkozatukat saját kezű elektronikus aláírásukkal jelzik, melyet gombnyomással rögzítenek a szerződésen.

6.2. Érvényes jognyilatkozatot csak a jogszabályok és a jelen ÁSZF alapján arra jogosult Ptk. szerint cselekvőképes személyek tehetnek.

6.3. Felek a szerződéskötés során a Ptk. rendelkezéseinek és alapelveinek megfelelő módon kötelesek eljárni, különös tekintettel a jóhiszeműség és tisztesség elvére, az elvárható magatartás elvére, továbbá a kölcsönös együttműködési és tájékoztatási kötelezettségre.

6.4. Kizárólag olyan szerződések köthetők az ESZERZŐDÉS.HU-n, melyekhez nem szükséges közjegyző vagy ügyvéd ellenjegyzése.

6.5. Az elektronikusan szerződő felek a szerződés aláírása/véglegesítése előtt kötelesek egymás adatainak helyességét ellenőrizni és azonosítani. Amennyiben az adatokban eltéréseket, lehetséges megtévesztést vagy csalást észlelnek, kötelesek haladéktalanul jelenteni az ESZERZŐDÉS.HU felé a következő email címen: info@eszerzodes.hu. Az ESZERZŐDÉS.HU-n nincs nyilvánosan elérhető profil és hozzá tartozó profil adatlap. A felhasználói adatok csak abban az esetben kerülnek egy szerződésbe és ezáltal a másik fél birtokába, mikor a felhasználó jóváhagyta az adott elektronikus szerződési kérelmet.

6.6. Szolgáltató nem nyújt személy- vagy szervezet azonosítással és hitelesítéssel kapcsolatos szolgáltatást. Amennyiben Felhasználó jogszabályi kötelezettségen alapuló ügyfél azonosításra és ahhoz kapcsolódó egyéb feladatok elvégzésére köteles, azt önállóan köteles megoldani.

6.7. A Felek elektronikus dokumentumot generálnak az ESZERZŐDÉS.HU rendszer használatával. Elfogadják és elismerik sajátkezű aláírásuknak a rendszerben, saját maguk által létrehozott aláírásukat. A kiállító felek aláírása vagy kézjegye az okiraton szerepel, melyet a jelen ÁSZF elfogadásával automatikusan saját aláírásukként ismernek el. Az ide vonatkozó eIDAS rendelet azzal veti meg minden elektronikus aláírás alapját, hogy kinyilvánítja: egyetlen aláírásnak sem lehet kétségbe vonni jogérvényességét tisztán elektronikus formája miatt. Ez a követelmény teljesíthető a tipikus elektronikus aláírásokkal.

Az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU (eIDAS) rendelete szerint a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentum megfelel az írásba foglalás követelményeinek.

A szerződéseken a kézi aláírás digitalizált formáján túl elektronikus aláírás és időbélyeg egyaránt szerepel, így nemcsak az bizonyítható, hogy a dokumentumot az a személy írta alá, akinek a tanúsítványa az aláírásban szerepel, hanem az is, hogy a dokumentumot az időbélyegben szereplő időpont előtt írta alá, és azóta nem változtatta meg.

6.8. A szerződő felek elismerik saját aláírásuknak a rendszerben lévő többlépcsős, de végeredményében gombnyomással történő aláírási folyamatot, melynek eredményeként a létrehozott szerződésre így egy általuk készített digitálisan tárolt aláírásuk kerül. A Felhasználók az általuk az ESZERZŐDÉS.HU rendszerén belül kötött szerződések érvényességét is elismerik az aláíró gomb megnyomásával, nem vitatják annak hitelességét. Erről többszörösen nyilatkoztak egy független dokumentumban, melyet az ESZERZŐDÉS.HU-ra való regisztráció során, teljes körű tájékoztatást követően fogadtak el.

6.9. Amennyiben a Felhasználó vitatja az általa más Felhasználókkal az ESZERZŐDÉS.HU rendszer használatával kötött szerződés érvényességét, úgy a Szolgáltatóval szemben szerződésszegést követ el, mivel elfogadta a jelen ÁSZF feltételeit, mely szerint az általa kötött szerződéseket érvényesnek ismeri el, a felhasználói fiókjához tartozó aláírást sajátkezű aláírásának ismeri el, felhasználói fiókjának védelméről gondoskodni önmaga köteles, az ennek megszegéséből eredő következményekért felelős. Ilyen esetekben Felhasználó köteles a Szolgáltatónak okozott károk megtérítésére (pl.: presztízs veszteség, ügyvédi költségek, stb.).

6.10. A rendszer értesíti a Felhasználókat a szerződés megkötéséről. A szerződések e-mail-ben elküldésre kerülnek a Feleknek, illetve a rendszer tárolja azokat és a felhasználói fiókokból bármikor hozzáférhetővé teszi őket. A megkötött szerződések tartalmát utólagosan szerkeszteni nem lehetséges, a rendszer maga sem teszi lehetővé azt.

6.11. A szerződéseket a Szolgáltató iktatószámokkal látja el, melyek alapján lehetséges a dokumentumok közötti keresés.

6.12. A Felhasználók között megkötött hatályos jogszabályoknak megfelelő szerződések kötelező erővel bírnak, és a feleknek teljesíteni kell őket. A teljesítés elmaradása esetén a magyar jogrend szabályai szerint a szerződésben foglaltak kikényszeríthetők.

6.13. A szerződéseket a saját szerződések menüpontban kezelheti a Felhasználó. A szerződésre meghívott fél elfogadhatja a meghívást.

6.14. Amennyiben az egymással szerződni kívánó Felhasználók a tárgybani szerződés tartalmában megegyeznek, annak véglegesített szöveges változatát lezárhatják. A lezárt szerződéseket alá tudják írni a Felhasználók. Miután a szerződés alján lévő "aláírom" gombra kattint a Felhasználó, felugrik egy jóváhagyó ablak, amiben a Felhasználónak újra el kell fogadnia az ÁSZF rendelkezéseit, csak ezután tudja a megerősítő gombbal véglegesíteni az aláírást. Az aláírások visszavonhatóak, míg a másik fél alá nem írja őket. Az aláírásról értesíti mindkét felet a rendszer, csakúgy, mint az aláírás visszavonásról.

6.15. A megkötött szerződés akkor készül el, mikor az utolsó fél is aláírta azt. Mindegyik fél aláírását követően a szerződés tartalma nem módosítható.

6.16. A Szolgáltató adatbázisában egy kriptográfiás eljárással titkosításra kerülnek a Felhasználók által felvitt adatok, szerződések. Az ESZERZŐDÉS.HU weboldal ssl titkosítással kommunikál a szerverrel, hogy az üzenet csomagokat ne lehessen menet közben visszafejteni.

Az ESZERZÖDÉS.HU használatával kötött szerződések jogszerűsége

Az ESZERZŐDÉS.HU rendelkezik a jogilag kötelező erejű szerződéskötések megoldásával, így a digitálisan rögzített aláírási eljárása gyors, könnyű. Az így keletkezett szerződéseket minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyeggel látja el. Az időbélyeg azt igazolja, hogy az adott dokumentum egy adott időpillanatban már létezett. Az időbélyeget időbélyegzés szolgáltató állítja ki. Az időbélyeg egy olyan adat, amely tartalmazza az időbélyegzett dokumentum lenyomatát, és az időbélyegzés időpontját, és az időbélyeget egy időbélyegzés szolgáltató hitelesíti saját aláírásával. Az időbélyeg hitelességét jogszabály is elismeri.

A Felhasználók az ESZERZŐDÉS.HU használatával a következő jogszabályok alapján kötnek szerződést:

Ptk. 6:4. § [A jognyilatkozat]

(1) A jognyilatkozat joghatás kiváltására irányuló akaratnyilatkozat.

(2) Jognyilatkozat szóban, írásban vagy ráutaló magatartással tehető.

(3) Ha a fél jognyilatkozatát ráutaló magatartással fejezi ki, a jognyilatkozat megtételének a ráutaló magatartás tanúsítása minősül.

A fenti jogszabály értelmében a ráutaló magatartás is elegendő egy szerződés megkötéséhez. Egy életszerű példán bemutatva, ilyen egy szóbeli megállapodás végén a kézfogás.

Magyarországon nincs ún. szerződéses típuskényszer. A szerződés tartalmát a felek szabadon állapítják meg.

A szerződés a Ptk. 6:58. §-a értelmében a felek kölcsönös és egybehangzó nyilatkozata, amelyből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére.

A 6:59. § (2) bekezdése kimondja, hogy a felek szabadon állapíthatják meg a szerződés tartalmát. A szerződéseknek a felek jogaira és kötelezettségeire vonatkozó szabályaitól egyező akarattal eltérhetnek, ha az eltérést e törvény (a Polgári Törvénykönyv) nem tiltja.

Az új Ptk. az 1959. évi Ptk. 217.§-ában foglaltakhoz képest nem tesz különbséget a jogkövetkezmények szempontjából attól függően, hogy a jogszabály vagy a felek által meghatározott alakiságot sértették meg.

Besorolás szerint az ESZERZŐDÉS.HU-n keletkező szerződések írásbeli szerződésnek minősülnek, a rajtuk elhelyezett minősített digitális aláírásnak és időbélyegnek köszönhetően, tartalmát tekintve vegyes szerződés típusba sorolandó, mivel egyszerre több, a Ptk.-ban megtalálható, nevesített szerződéstípus jellemzőivel rendelkezik. Az ESZERZŐDÉS.HU használatával kizárólag olyan szerződések köthetők, melyekhez nem szükséges közjegyző vagy ügyvéd ellenjegyzése.

7. A Szolgáltatási díj

7.1. Az egyes Szolgáltatások mindenkori díjszabását az ESZERZŐDÉS.HU aktuális szolgáltatási díjtáblázata (Árak) tartalmazza. A szolgáltatáscsomagok aktuális árairól a webhely egyes csomagok leírásait bemutató oldalain tájékozódhat Felhasználó. A szolgáltatási díj teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza, tehát egyúttal a teljes havi/éves költséget jelenti.

A feltüntetett díjak bruttó fogyasztói árak, tehát minden csomagnál a fizetendő díj adóval megnövelt teljes összege látható.

A díjak összege mindig forintban (HUF) értendő.

A megrendelések visszaigazolásában mindig a ténylegesen fizetendő – vagy előre fizetés esetén fizetett – bruttó fogyasztói ár és esetleges egyéb költségek is teljes összegükben szerepelnek.

Amennyiben a webhely felületén mindenki számára nyilvánvaló tévedés miatti hibás ár (pl. "0" vagy "1" Ft-os ár, vagy az adott szolgáltatáscsomag mindenki számára nagyságrendileg nyilvánvaló árkategóriájától nagyságrendben eltérő, pl. 10.000. Ft. helyett 1000 vagy 100 Ft-os nagyságrendű ár) kerül feltüntetésre, akkor Szolgáltató nem köteles hibás áron értékesíteni, ez esetben a hibás árral érintett csomagra vonatkozóan nem jön létre szerződés. A Szolgáltató felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében az adott ügylettel érintett Felhasználó új megrendelés leadásával helyes áron megrendelheti a csomagot.

7.2. A Szolgáltatási Díjat a Felhasználó kizárólag az ESZERZŐDÉS.HU által biztosított fizetési módokat használva egyenlítheti ki. A Szolgáltatási Díj fizetéséhez kötött szolgáltatások a sikeres átutalásos visszajelzést követően aktiválódnak.

7.3. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Díjakat minden év januárjában a KSH által közzétett, az előző naptári évre vonatkozó inflációs rátának megfelelően (kerekítve) egyoldalúan módosítani. A módosításról annak hatályba lépését megelőzően észszerű időben, a következő időszakos díj levonását megelőzően, tartós adathordozón tájékoztatja a Felhasználót. Felhasználó a következő díjelvonás időpontja előtt lemondhatja a megújuló fizetést, illetve dönthet úgy, hogy nem utalja a soron következő díjat, felmondva ezzel az Egyedi Szerződést.

7.4. A Szolgáltató főszabályként elektronikus számlát bocsát ki szolgáltatásairól, melyet 48 órán belül megküld Felhasználónak. Szolgálttó a számlát pdf formátumban küldi ki, mely bármelyik ingyenesen hozzáférhető internetes böngésző szoftverrel vagy általánosságban elterjedt dokumentumkezelő szoftver ingyenes verziójával megtekinthető.

7.5. Szolgáltató - igény szerint - postai díj ellenében papír alapú számlát is kiállít Felhasználónak.

7.6. A Felhasználó által megfizetett díjat a Szolgáltató nem téríti vissza, kivéve, ha a díjköteles Szolgáltatás nyújtása a Szolgáltatónak felróható okból marad el, vagy erről a Felek egyedileg rendelkeznek illetve, ha a fogyasztói szerződés Szolgáltató általi egyoldalú módosítása miatt ezt jogszabály lehetővé teszi.

7.7. Amennyiben Felhasználó a Szolgáltatási Díjat a szerződés felmondása után sem fizeti meg, Szolgáltató fizetési meghagyásos eljárást indít, melynek költségeit (eljárási díj, ügyvédi munkadíj, stb.) köteles Felhasználó megfizetni. A fizetési meghagyásos eljárás utáni esetleges további eljárások költségét Felhasználó viseli.

7.8. Fizetési módok

7.8.1. Banki átutalással történő előre fizetés

A megrendelés elküldésének folyamatában Felhasználó kiválaszthatja ezt a fizetési módot. Banki átutalással történő fizetésre kizárólag éves díjfizetés választása esetén van lehetőség. Az átutalás teljesítéséhez szükséges adatokat a megrendelés beérkezését visszaigazoló e-mail tartalmazza.

7.8.2. Bankkártyás online fizetés

A megrendelés elküldésének folyamatában Felhasználó által kiválasztott, online fizetési szolgáltató szolgáltatásával történő fizetés.

A bankkártyás online fizetési szolgáltatást a

Barion Payment Zrt.
Cím: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet
Tel.: +36 1 464 70 99
E-mail: hello@barion.com
Adószám: 25353192-2-43

biztosítja. A szolgáltatás használata során Felhasználó bankkártyával fizethet.

Rendszerünk a Barion Payment Zrt. által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési megoldást nyújtja vásárlóinak. A biztonságot az adatok szétválasztása alapozza meg. Az ESZERZŐDÉS.HU a megrendeléssel kapcsolatos információkat kapja meg a vásárlótól, a Barion Payment Zrt. pedig kizárólag a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártya adatokat a 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon. A bankkártyával történő fizetés során a fizetéshez használt bankkártya adatait Felhasználó közvetlenül és kizárólag a Barion Payment Zrt. részére adja meg, mivel a fizetés folyamatában átirányításra kerül a Barion Payment Zrt. oldalára. A Barion Payment Zrt. nem osztja meg a bankkártya adatokat Szolgáltatóval. A tranzakció eredményéről a fizetést követően az ESZERZŐDÉS.HU oldala tájékoztat. A kártyás fizetéshez az internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást.

A bankkártyával történő fizetés esetén a sikeres tranzakciót követően – ez a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni elfogadást jelenti –, a Barion Payment Zrt. elindítja a Kártyabirtokos számlájának megterhelését az áru vagy szolgáltatás ellenértékével.

Amennyiben nem kerül visszairányításra a fizetőoldalról a Rendszerünk oldalára, úgy a tranzakció sikertelennek minősül. Amennyiben a banki fizetőoldalon a böngésző "Vissza/Back" vagy a "Frissítés/Refresh" gombjára kattint, ill. bezárja a böngésző ablakot mielőtt visszairányításra kerülne az ESZERZŐDÉS.HU-ra, a fizetés sikertelennek minősül.

Amennyiben a tranzakció eredményéről, annak sikertelensége esetén, okáról, részleteiről bővebben kíván tájékozódni, kérem, vegye fel a kapcsolatot számlavezető bankjával.

A vásárolt áru ellenértéke, a kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül kártyaszámláján.

Az online bankkártyás fizetés további feltételeiről a fizetési szolgáltató szerződési feltételei rendelkeznek, melyeket megismerhet Felhasználó a kifizetést megelőzően a fizetési szolgáltató felületén, ahová a megrendelés folyamatában átirányításra kerül.

A Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

7.8.3. Havidíjas előfizetés ismétlődő bankkártyás fizetéssel

Az Eszerződés.hu-n lehetőség van havidíjas szolgáltatás megrendelésére. Az Ismétlődő fizetés egy, a Barion által biztosított, bankkártya-elfogadáshoz tartozó funkció, mely alapján a Felhasználó (Kártyabirtokos) által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az Ismétlődő fizetés lényege, hogy a Felhasználó a megrendelni kívánt termék, vagy szolgáltatás megrendeléskor (a termék megrendelő űrlap felületén) nyilatkozik arról (egy erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával), hogy Ismétlődő fizetést kíván igénybe venni.

A vásárló által kapott bankszámlakivonatokon Barion Payment Zrt. fog szerepelni, mint elfogadóhely.

Egyszeri hozzájárulás szükséges: a Felhasználó a regisztrációs tranzakció során hozzájárul, hogy a Szolgáltató a jövőben esedékessé váló összegekre ismétlődő fizetést kezdeményezzen, és kifejezetten elfogadja, hogy ezzel előre meghatározott időközönként, előre meghatározott összegekkel megterhelésre kerüljön a bankkártyájához tartozó bankszámlaszám. A havi vagy éves előfizetéssel igénybevehető Szolgáltatás díja az adott tárgyhónap azon napján kerül levonásra, mikor a Szoláltatás előfizetése lejár. A Szolgáltatás használata vagy folytatása a beérkezett összeg jóváírása után kezdhető meg.

A Szolgáltatásnak a lemondását ismétlődő bankkártyás fizetés esetén a Rendeléseim oldalon lehet megtenni, (https://www.eszerzodes.hu/rendeleseim) vagy emailben (info@eszerzodes.hu) szükséges jelezni. A lemondási szándék jelzését követő 24 órán belül megszüntetésre kerül az ismétlődő fizetés. Lemondás esetén az addig levont összeg vissza nem térítendő.

A biztonságról: Az SSL, a Secure Sockets Layer elfogadott titkosítási eljárás rövidítése. Barion Payment Zrt. rendelkezik egy 128 bites titkosító kulccsal, amely a kommunikációs csatornát védi. A VeriSign nevű cég teszi lehetővé a B-Payment Zrt. a 128 bites kulcs használatát, amely segítségével biztosítják az SSL alapú titkosítást. Jelenleg a világ elektronikus kereskedelmének 90%-ában ezt a titkosítási módot alkalmazzák. A vásárló által használt böngészőprogram az SSL segítségével a kártyabirtokos adatait az elküldés előtt titkosítja, így azok kódolt formában jutnak el a Barion Payment Zrt.-hez, ezáltal illetéktelen személyek számára nem értelmezhetőek.

A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártya számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.

Fizetéshez használható bankkártyák:

 • Mastercard vagy Maestro bankkártya,
 • Visa vagy Electron bankkártya,
 • Amex bankkártya.

A havidíjas előfizetéssel történő megrendelés részletei

A szolgáltatáscsomag díját Felhasználó választása szerint havidíj formájában, automatikusan ismétlődő bankkártyás fizetéssel is kifizetheti. A havidíjas előfizetés kezdeményezése a megrendelési folyamatban a havidíj választásával lehetséges.

A havidíjas előfizetés kizárólag bankkártyás ismétlődő fizetés útján lehetséges, az alábbiak szerint.

A szolgáltatáscsomag megrendelésekor az első fizetés alkalmával Felhasználó átirányításra kerül a fizetési szolgáltató honlapjára. Itt a bankkártyaadatainak megadásával kezdeményezi az első befizetését, és egyúttal hozzájárulását adja az ismétlődő fizetésekhez, melyekre az első alkalommal megadott bankkártyaadatainak felhasználásával kerül sor.

Jelen szerződési feltételek elfogadásával és az első fizetéssel Felhasználó, mint kártyabirtokos kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az ismétlődő fizetések teljesítése érdekében a Barion Payment Zrt. tárolja a fizetéshez használt bankkártya adatait.

A bankkártya adatait Felhasználó közvetlenül és kizárólag a fizetési szolgáltatónak adja meg, a jelen szerződési feltételek szerinti Szolgáltató a bankkártyaadatokhoz nem jut hozzá.

A fizetések jogcíme havidíjas előfizetési díj, a havidíjakat 30 naponként előre kell megfizetni. Az újabb részletek az első részlet fizetésének napjától számított 30. napon (fordulónap) fizetendők. Ennek megfelelően a Felhasználó első fizetéssel történő felhatalmazása alapján automatikusan megújuló előfizetés jogcímén kerül minden fordulónapon sor az ismétlődő bankkártyás fizetésre a bankkártyaadatok felhasználásával. Ezeket a kifizetéseket a fizetési szolgáltató automatikusan hajtja végre. A bankkártyás online fizetés további feltételeiről a Barion Payment Zrt. szerződési feltételei rendelkeznek, melyeket megismerhet Felhasználó a kifizetést megelőzően a fizetési szolgáltató felületén, ahová a megrendelés folyamatában átirányításra kerül.

Az előfizetés lemondása: az automatikusan megújuló előfizetést Felhasználó a következő fordulónapra szóló hatállyal mondhatja le.

A lemondás folyamata:

- Felhasználó az automatikusan megújuló előfizetés lemondását (ezzel a szolgáltatás igénybevételének felmondását) kezdeményezheti a Szolgáltatónak küldött e-mail útján, vagy lemondhatja az előfizetést a felhasználói fiókjába belépve a személyes menüjéből elérhető "Rendeléseim" menüpont alatt megjelenő oldalon.

A lemondás következményei: az előfizetés lemondása esetén a Szolgáltató tájékoztató üzenet küld a Felhasználó e-mail címére arról, hogy az előfizetés lemondását követően a szolgáltatáscsomag elérhetetlenné válik. Amennyiben ennek ellenére a Felhasználó továbbra is fenntartja az előfizetés lemondását, az a szerződés folyó előfizetett időszakának végére történő felmondását jelenti.

7.9. Amennyiben Szolgáltató a már kifizetett megrendelést a saját érdekkörében felmerült oknál fogva mégsem tudja teljesíteni, az akadály felmerülésétől számított 14 napon belül a Felhasználó részére az általa a megrendeléssel kapcsolatban fizetett teljes összeget visszatéríti.

8. Szolgáltatás megtagadása

8.1. A Szolgáltató a Szolgáltatást abban az esetben tagadhatja meg, ha az rajta kívülálló technikai okokból nem teljesíthető, továbbá, ha Felhasználó a jelen ÁSZF bármely pontját vagy a hatályos jogszabályokat sérti.

8.2. Amennyiben a Felhasználó ellen csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul, a Szolgáltató jogosult újabb Szolgáltatás nyújtását megtagadni, illetve a Felhasználó szerződéskötésre irányuló meghívásait felfüggeszteni.

8.3. A Szolgáltatás megtagadásával egyidejűleg a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a Felhasználóval kötött Egyedi Szerződést azzal, hogy a teljesítés jelen pont szerinti megtagadása esetén a Szolgáltatót semmilyen kártérítési vagy szavatossági kötelezettség nem terheli – ide nem értve fogyasztói szerződés esetén a technikai okból történő megtagadást, amikor Szolgáltató az addigi teljesítése arányában elszámol a fogyasztónak minősülő Felhasználóval.

8.4. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást a közte és a Felhasználó között létrejött Egyedi Szerződés megszüntetése nélkül egyoldalúan, részlegesen vagy teljesen felfüggeszteni abban az esetben is, ha Felhasználó olyan magatartást tanúsít, amely a jelen ÁSZF rendelkezéseit sérti.

8.5. A Szolgáltatás fenti okokból történő részleges vagy teljes felfüggesztése, megszüntetése vagy a szerződés Szolgáltató általi felmondása nem mentesíti Felhasználót a megszüntetés vagy felmondás időpontja előtt, illetve a felfüggesztés időpontja előtt és/vagy alatt már igénybe vett Szolgáltatások díjának megfizetése alól. Ilyen esetekben Szolgáltató a már teljesített szolgáltatásokat az esetlegesen megkötött Egyedi Szerződésre vonatkozó díjszabás szerint jogosult kiszámlázni.

9. Szerzői Jogok

9.1. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot az ESZERZŐDÉS.HU weboldalon, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

9.2. Az ESZERZŐDÉS.HU, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos az ESZERZŐDÉS.HU weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, többszörözése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

9.3. Az Eszerződés.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

9.4. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire. A Szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

9.5. Tilos az ESZERZŐDÉS.HU weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel az ESZERZŐDÉS.HU weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).

9.6. Az ESZERZŐDÉS.HU név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

9.7. Felhasználó a weboldal egyes részeit saját felhasználás céljából a merevlemezére lementheti, vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a weboldal így többszörözött részének a tovább használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.

A felhasználó saját fiókjában tárolt adatokra, szerződésekre, bejegyzésekre ez nem vonatkozik, azok a felhasználó saját tulajdonát képezik.

10. Hibás teljesítés, szavatosság, elállási/felmondási jog

10.1. Hibás teljesítés

10.1.1. Szolgáltató hibásan teljesít, ha a digitális tartalom és/vagy a digitális szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

10.1.2. Nem teljesít hibásan Szolgáltató, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

10.1.3. A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a digitális tartalom és/vagy szolgáltatás hibája a fogyasztónak minősülő Felhasználó digitális környezetébe való szakszerűtlen integrálásából fakad, feltéve, hogy

- a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás integrálását a Szolgáltató végezte el, vagy az integrálást a Szolgáltató felelősségvállalása mellett végezték; vagy

- a digitális tartalmat, illetve a digitális szolgáltatást a Felhasználónak kell integrálnia, és a szakszerűtlen integrálást a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott integrálási utasítások hiányosságai okozták.

10.1.4. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén

- ha a szerződés egyszeri szolgáltatásról vagy egyedi szolgáltatási cselekmények sorozatáról rendelkezik, a Szolgáltató azért a hibáért felel - ideértve a szerződésszerűség fenntartásához szükséges frissítéseket és biztonsági frissítéseket is -, amely a digitális tartalom szolgáltatása vagy a digitális szolgáltatás nyújtása esetén a teljesítés időpontjában fennáll;

- ha a szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a Szolgáltató felel a digitális tartalommal vagy digitális szolgáltatással kapcsolatos hibáért, amennyiben a hiba a szerződésben meghatározott időtartam alatt következik be, vagy válik felismerhetővé.

10.1.5. Fogyasztónak minősülő Felhasználó digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás vásárlása esetén, ha a szerződés egyszeri szolgáltatásról vagy egyedi szolgáltatási cselekmények sorozatáról rendelkezik, az ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a teljesítés időpontjától számított egy éven belül a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

10.1.6. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén, ha a szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a szerződés szerinti időtartam alatt felismert hibával érintett szolgáltatás a szolgáltatás szerződés szerinti teljesítésének időszakában szerződésszerű volt.

10.1.7. Nem állapítható meg hibás teljesítés, ha a szerződés megkötésekor a fogyasztónak minősülő Felhasználó külön tájékoztatást kapott arról, hogy a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás valamely konkrét tulajdonsága eltér a szerződésszerű teljesítés vagy a teljesítés szerződésszerűségének fenntartásához szükséges frissítésre vonatkozó követelményektől, és a szerződés megkötésekor a Felhasználó ezt az eltérést külön, kifejezetten elfogadta.

10.1.8. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha bizonyítja, hogy a fogyasztónak minősülő Felhasználó digitális környezete nem kompatibilis a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás műszaki követelményeivel, és erről a szerződés megkötését megelőzően világos és közérthető módon tájékoztatta a Felhasználót.

10.1.9. A fogyasztónak minősülő Felhasználó digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás vásárlása esetén köteles együttműködni a Szolgáltatóval annak érdekében, hogy a Szolgáltató - a műszaki szempontból rendelkezésére álló és a Felhasználó számára a legkisebb beavatkozást igénylő eszközök alkalmazásával - meggyőződhessen arról, hogy a hiba oka a Felhasználó digitális környezete.

10.1.10. Ha a fogyasztónak minősülő Felhasználó digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás vásárlása esetén nem tesz eleget az előző pontban előírt együttműködési kötelezettségének, miután a Szolgáltató e kötelezettségről a szerződéskötést megelőzően világosan és érthető módon tájékoztatta, a Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy

- egyszeri szolgáltatásról vagy egyedi szolgáltatási cselekmények sorozatáról szóló szerződés esetén a teljesítést követő egy éven belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, vagy

- a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról szóló szerződés esetén a szerződés szerinti időtartam alatt felismert hibával érintett szolgáltatás, a szolgáltatás szerződés szerinti teljesítésének időszakában nem volt szerződésszerű.

10.2. Kellékszavatosság

10.2.1. Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint, fogyasztónak minősülő Felhasználó a Polgári Törvénykönyv, továbbá digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás vásárlása esetén a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet szabályai szerint.

10.2.2. Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Fogyasztónak minősülő Felhasználó esetén az aránytalan többletköltség fennállásának megállapításakor a Szolgáltatónak figyelembe kell vennie valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Szolgáltató nem vállalta, vagy e kötelezettségének a dolog tulajdonságaira és a Felhasználó által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a Felhasználó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Felhasználónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, úgy:

- digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás vásárlása esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a szerződéstől elállhat, de a hibát a Szolgáltató költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki;

- digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás vásárlása esetén a fogyasztónak nem minősülő Felhasználó igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat.

10.2.3. A kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kellékszavatossági jog gyakorlása esetén a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás műszaki jellemzőitől függően a Szolgáltató megválaszthatja a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás szerződésszerűvé tételének módját.

10.2.4. Fogyasztónak minősülő Felhasználó digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás kijavítására vagy kicserélésére vonatkozó kellékszavatossági jogának gyakorlása esetén a Szolgáltató – a fogyasztó számára okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás jellegére és céljára figyelemmel – köteles a teljesítést a hiba Felhasználó általi közlésétől számított észszerű időn belül térítésmentesen szerződésszerűvé tenni. Az észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a Felhasználó közölte a hibát a Szolgáltatóval.

10.2.5. A fogyasztónak minősülő Felhasználó digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás vásárlása esetén akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, illetve a szerződést megszüntetni, ha

- a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy az a Szolgáltatónak aránytalan többletköltséget eredményezne;

- Szolgáltató a - Felhasználó számára okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás jellegére és céljára figyelemmel - a teljesítés térítésmentes és a közléstől számított észszerű időn belüli szerződésszerűvé tételére vonatkozó kötelezettségének nem tett eleget;

- ismételten teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a Szolgáltató megkísérelte a teljesítés szerződésszerűvé tételét;

- a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy a szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy

- a Szolgáltató nem vállalta a szolgáltatás szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a Szolgáltató észszerű határidőn belül vagy a Felhasználónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja a szolgáltatást szerződésszerűvé tenni.

10.2.6. Fogyasztónak minősülő Felhasználó digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás vásárlása esetén az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Felhasználónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a Felhasználó részére ténylegesen nyújtott szolgáltatás értékének különbözetével.

10.2.7. Ha a szerződés meghatározott időtartamon keresztül nyújtott folyamatos digitális szolgáltatásról rendelkezik, az ellenszolgáltatás arányos leszállításának arra az időtartamra kell vonatkoznia, amely időtartam alatt a szolgáltatás nem volt szerződésszerű.

10.2.8. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén a Felhasználó szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a Szolgáltatónak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

10.2.9. Ha a fogyasztónak minősülő Felhasználó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni a szerződést, a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

10.2.10. A fogyasztónak minősülő Felhasználó jogosult a vételár még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a Szolgáltató nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

10.2.11. Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

10.2.12. Fogyasztónak minősülő Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős. Ugyanakkor Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

10.2.13. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

10.2.14. Digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás vásárlás esetén, ha a Szolgáltató az indokolatlan késedelem nélkül és a szerződéskötéskor rendelkezésre álló legfrissebb verzióban történő teljesítési kötelezettségének nem tesz eleget, a fogyasztónak minősülő Felhasználó köteles a Szolgáltatót felhívni a teljesítésre. Ha a Felhasználó felhívása ellenére a Szolgáltató a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás késedelem nélküli vagy a felek által elfogadott póthatáridőn belüli szolgáltatását vagy nyújtását elmulasztja, a Felhasználó megszüntetheti a szerződést.

10.2.15. Digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás vásárlás esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó a Szolgáltató teljesítésre való felhívása nélkül megszüntetheti a szerződést, ha

- a Szolgáltató a digitális tartalom szolgáltatását vagy a digitális szolgáltatás nyújtását nem vállalta, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy nem fogja szolgáltatni a digitális tartalmat, illetve nem fogja nyújtani a digitális szolgáltatást; vagy

- a felek megállapodása alapján vagy a szerződéskötés körülményeiből nyilvánvaló, hogy a Felhasználó számára elengedhetetlen a meghatározott időpontban történő teljesítés, és a Szolgáltató ezt elmulasztja.

10.2.16. A szerződés megszüntetése esetén a Szolgáltató megakadályozhatja, hogy a fogyasztónak minősülő Felhasználó tovább használja a digitális tartalmat vagy a digitális szolgáltatást, így különösen a digitális tartalmat vagy a digitális szolgáltatást a fogyasztó számára hozzáférhetetlenné teheti, vagy letilthatja a fogyasztó felhasználói fiókját.

10.3. Elállási/felmondási jog

10.3.1. Felhasználó a szerződéskötéstől számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéstől, de e jogát csak a teljesítés megkezdése előtt gyakorolhatja. A Felhasználót nem illeti meg az elállási jog, ha a Szolgáltató a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Felhasználó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

10.3.2. Ha a szerződés teljesítése megkezdődött, Felhasználó jogosult a szerződéskötéstől számított 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

10.3.3. Ha Felhasználó elállási/felmondási jogával élni kíván elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni Szolgáltató elérhetőségeinek egyikére. Az elállási/felmondási nyilatkozat bármilyen módon megtehető, akár szóban akár írásban.

Felhasználó az elállási/felmondási jog gyakorlásához felhasználhatja a következő linken letölthető nyilatkozatmintát is:

► elállási/felmondási nyilatkozatminta

Illetve annak tartalmát innen kimásolhatja:

--

Elállási/felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Wiredsign Zrt.
Postacím: 2600 Vác, Deákvári fasor 35. fsz. 4.
E-mail cím: info@eszerzodes.hu

Alulírott ………………………………………………………………… kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi szolgáltatás/ok adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja:
A fogyasztó neve:
A fogyasztó címe:
A fogyasztó aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

Kelt:

10.3.4. Felhasználó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi írásbeli elállási/felmondási nyilatkozatát, vagy a határidő utolsó napján szóban bejelenti azt. Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási/felmondási jogát az itt írtaknak megfelelő módon és határidőben gyakorolta.

10.3.5. Az elállás/felmondás elfogadása után az elszámolás megtörténik, legfeljebb az elállás/felmondás elfogadásától számított 14 napon belül. Elállás esetén Szolgáltató az elállással érintett szolgáltatás díjat és a Felhasználó által a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan a Szolgáltató felé megfizetett költségeket köteles visszatéríteni Felhasználó részére.

10.3.6. Ha a Szolgáltató a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést - a Felhasználó teljesítés megkezdését követő felmondása esetén köteles a Szolgáltató által a felmondás közlésének időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat megfizetni.

10.3.7. Felhasználó nem gyakorolhatja elállási/felmondási jogát:

- a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

- a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom – így az online hozzáférhető, illetve letölthető tartalmak – tekintetében, ha a Szolgáltató a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Felhasználó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási/felmondási jogát.

10.4. Az elállás/felmondás joghatásai

10.4.1. Ha Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának beérkezésétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

10.4.2. Ha Felhasználó kérte, hogy az elállási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Felhasználó köteles megtéríteni Szolgáltató számára a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általa nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

10.4.3. A visszatérítés során Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, és e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

11. Adatvédelem

Mind a személyes adatok, mind a hozzájárulások beszerzése és kezelése során az adatkezelő (Szolgáltató) köteles a személyes adatok megfelelő védelméről gondoskodni, az illetéktelenek általi megismeréstől megfelelő technikai megoldásokkal megvédeni.

A Szolgáltató által folytatott adatkezelésről és az adatbiztonsági intézkedésekről az " Adatkezelési tájékoztató" és a " Tájékoztató "sütik" alkalmazásáról" című dokumentumok adnak tájékoztatást.

Az ESZERZŐDÉS.HU adatkezelési tájékoztatója elérhető innen: https://www.eszerzodes.hu/adatkezelesi-tajekoztato

12. Egyéb rendelkezések

12.1. A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. A közreműködő jogellenes magatartásáért a Szolgáltató teljes felelősséggel tartozik, úgy, mint ha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

12.2. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

12.3. Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF, illetve az Egyedi Szerződés alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

12.4. A webhelyen található külső hivatkozások követésével elért tartalom nem áll Szolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a külső linket Szolgáltató törli vagy módosítja. Az ilyen link használatával megjelenített vagy letöltött tartalmakkal kapcsolatban Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

Panaszkezelés, jogérvényesítés

Fogyasztó a Szolgáltató szolgáltatására, tagjának, alkalmazottjának vagy a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek a digitális tartalom, illetve a szolgáltatás fogyasztók részére történő forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, a digitális tartalom, illetve a szolgáltatás minőségére vonatkozó panaszával levélben, telefonon és elektronikus levélben fordulhat Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken:

Címzett: Wiredsign Zrt.
Postacím: 2600 Vác, Deákvári fasor 35. fsz. 4.
E-mail cím: info@eszerzodes.hu

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges, illetve a Fogyasztó egyet nem értése esetén, valamint az írásban benyújtott panaszt Szolgáltató legkésőbb harminc napon belül írásban megválaszolja.

Amennyiben a fogyasztónak minősülő Felhasználó a Szolgáltató intézkedéseivel nem ért egyet, vagy a fogyasztó panaszának azonnali kivizsgálás nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Fogyasztónak átadni, telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz esetén a panaszra adott írásbeli válasszal együtt megküldeni.

A Fogyasztó telefonon vagy elektronikus úton benyújtott panaszát a Szolgáltató egyedi azonosító számmal köteles ellátni.

A Fogyasztó panaszának elutasítása esetén a Szolgáltató köteles indokolni az elutasítást.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a Fogyasztó neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a Fogyasztó panaszának részletes leírása, a Fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a Szolgáltató nyilatkozata a Fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz kivételével - a Fogyasztó aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A Szolgáltató a Fogyasztó panaszának elutasítása esetén köteles írásban tájékoztatni a Fogyasztót arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben a Fogyasztó és a Szolgáltató közötti fogyasztói jogvita nem rendeződik, a Fogyasztó a következő szervekhez fordulhat.

Békéltető testülethez fordulás lehetősége

Fogyasztó a digitális tartalom, illetve a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban békéltető testület díjmentes eljárását is kérheti.

Ha Fogyasztó magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, akkor ezen lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület illetékes. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek oldalon.

A Fogyasztó erre irányuló kérelmében a fentiektől eltérő, másik békéltető testületet jelölhet meg.

Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz 14.
Telefonszám: +36 32 520 860
E-mail cím: nkik@nkik.hu

A Fogyasztó magyarországi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában:

Magyarországon a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Budapesti Békéltető Testület jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei megtalálhatók a

https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek&pid=1&mid=1 oldalon, valamint itt olvashatók:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Postacím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Telefon: +36 1 488 2131
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Webhely: https://bekeltet.bkik.hu/

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. Hatáskörébe tartozik a fent megjelölt témájú fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokról és kötelezettségekről.

Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja

Ha Felhasználó az Európai Unióban él, az interneten vásárolt termékre, szolgáltatásra vonatkozó panaszával kapcsolatban igénybe veheti az Európai Bizottság alábbi online vitarendezési eszközét.

Webhely: https://webgate.ec.europa.eu/odr

Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére.

Az online vitarendezési platformról és használatáról, a vitarendezés módjáról további információkat a fenti link használatával elérhető webhelyen talál.

Fogyasztóvédelmi hatóság

Felhasználó a digitális tartalom és/vagy szolgáltatás minőségére vonatkozó panaszával, Szolgáltató (tagjának, alkalmazottjának) vagy az érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, a felelősségi szabályok alkalmazására vonatkozó panaszával a magyarországi lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A területileg illetékes kormányhivatalok elérhetőségei megtalálhatók a https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek oldalon.

Felhasználó panaszával fordulhat a Szolgáltató székhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatósághoz is:

Nógrád Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 3100 Salgótarján, Karancs út 54.
Postacím: 3100 Salgótarján, Pf. 308.
Telefon: +36 32 511 116
E-mail: fogyved@nograd.gov.hu
Webhely: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/nograd/szervezeti-egysegek/muszaki-engedelyezesi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly

Jogérvényesítés bírósági úton

A szerződő felek kölcsönösen együttműködnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket peren kívül, tárgyalásos úton a legrövidebb idő alatt és a legkevesebb költséggel rendezzék.

Amennyiben ez nem vezet eredményre, fogyasztónak minősülő Felhasználó a pertárgy értékétől függően a lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti járásbíróságon, illetve törvényszéken, vagy a Szolgáltató székhelye szerinti Balassagyarmati Járásbíróságon vagy a Balassagyarmati Törvényszéken is megindíthatja a pert.

Fogyasztónak nem minősülő Felhasználó és a Szolgáltató a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik Szolgáltató székhelye szerint illetékességgel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességét.

2022. 07. 03.
Wiredsign Zrt.